Public relations

Úvod

Anglický termín public relations (PR) se nejčastěji překládá jako vztahy s veřejností. Jedna z definic PR říká, že činnost public relations je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizací a veřejností. Důležitost dobrých vztahů s veřejností spočívá v tom, že pro organizaci (firmu) je mnohem snazší úspěšně dosahovat svých dlouhodobých cílů za podpory a pochopení veřejnosti, než pokud čelí nezájmu a neznalosti o tom, co dělá, čím se zabývá.

Velmi zjednodušeně řečeno se služeb PR využívá všude tam, kde chtějí firmy, organizace, politické strany a jiné subjekty vylepšit svůj obraz na veřejnosti a informovat o své činnosti. Není to ovšem záležitost jednoho novinového článku, jedné tiskové konference, jedné placené inzerce. Jde o cílevědomé, promyšlené úsilí, které se skládá z konkrétních kroků, středně a dlouhodobých plánů, tvorby tzv. krizových scénářů a dalších činností. Vše je podřízeno koncepcím firmy a jejím potřebám. Jedná se o specializovanou práci, při níž PR agentury (PR manažer) úzce spolupracují s daným subjektem.

Jan Šebelka

Mediální poradce
776 365 055

Možnosti

V oblasti PR se nejčastěji objevují tyto služby:

Nejběžnějším nástrojem prezentace je vydání tiskové zprávy a její rozeslání médiím. (Velmi účinný prostředek za předpokladu, že tisková zpráva obsahuje nové informace o firmě, produktu, trendech. Je profesionálně napsána a graficky výrazně prezentována.)

Tisková konference je vyšším stupněm tiskové zprávy. (Přináší několik informací najednou, nebo závažné sdělení.)

Vytváření středně a dlouhodobých plánů v oblasti PR

Sledování mediálních výstupů o firmě, stejně jako o firmách konkurenčních, jejich archivování

Jiné služby jako například malé prezentace, psaní reklamních článků, vytváření krizových scénářů, výroba reklamních předmětů.